Student Council

Student Council/Student Shura Reps 2017/2018 
FORM  STUDENT COUNCIL  STUDENT SHURA 
7P   Insha Nawaz  Mariyam Rashid 
7M  Khansa pathan  Saarah Valli 
7G Aaminah Adam  Madihah Polli 
7H   Aliyah Patel  Asma Chana 
8P   Haleemah Master  Maariyah Secretary  
8M Ayesha Nakhuda  Khadeejah Ahmed  
8G Zahra Munshi  Aliyah Patel 
8H Saeeda Lashari  Aaishah Iqbal Patel 
9P Iman Desai  Zaynab Dadabhoy 
9M Zainab Mahmud  Hannah Dedat 
9G   Aishah Isa  Raeesah Darsot 
9H Humaira Bhuta  Asiya Patel 
10P   Amarah Patel  Fatimah Desai/ Amina Master 
10M   Ayesha Issa  Ruhab Syed 
10G   Mariam Miya  Rida Jamil 
11P   Tasneem Patel  Fatima Chaddat 
11M Zainab Member  Mariya Patel 
11G   Husna Kalang  Gulshan Jamil